Smörjmedlens egenskaper och sammanställning

image 1

Det främsta kravet på ett smörjmedel är förmåga att:
Hålla isär ytor vid alla belastningar, temperaturer och hastigheter för att minimera friktion och slitage;
Fungera som kylvätska avlägsna den värme som genereras av friktion eller från externa källor;
Förbli tillräckligt stabil för att säkerställa konstant beteende över den förväntade livslängden;
Skydda ytor från angrepp av aggressiva produkter som bildas under driften;
Ha rengörande egenskaper och vara smutsupptagande för att få bort rester och partiklar som kan bildas under drift.

Smörjmedlets egenskaper:

Smörjmedlets viktigaste egenskaper, som vanligtvis anges under produktens tekniska egenskaper, är:

 • Viskositet
 • Viskositetsindex
 • Flytpunkt
 • Flampunkt

 • Viskositet
  Viskositet beskriver en vätskas flytbarhet. Ett smörjmedels viskositet minskar när temperaturen stiger och mäts därför vid en given temperatur (t.ex. 40°C).
  Smörjmedels viskositet anger tjockleken på oljeskiktet mellan två metallytor i motgående rörelse. Den vanligaste måttenheten för viskositet centistoke (cSt).

  Viskositsindex
  Viskositsindex är en egenskap som används för att beskriva viskositetsvariationerna av ett smörjmedel vid olika temperaturer.
  Med en högre viskositsindexnivå blir viskositetsvariationen mindre vid temperaturförändringar.
  Detta innebär att om man överväger två smörjmedel med samma viskositet vid en temperatur på 40°C, kan produkten med ett högre viskositetsindex säkerställa:

 • bättre uppstart av motorn vid låga temperaturer (mindre invändig friktion)
 • större smörjfilmsstabilitet vid höga temperaturer

 • Viskosimetrisk klassificering
  Det finns ett antal viskosimetriska klassificeringssystem som anger, ofta med ett nummer, ett mer eller mindre begränsat viskositetsområde.
  Syftet är att vid sidan om viskositsindexet, ge med en snabb indikering av det mest lämpliga valet av smörjningsmedel för en viss tillämpning.

  ISO VG-grader används ofta för att klassa industriella smörjvätskor. Varje grad identifierar ett kinematiskt viskositetsmellanrum vid 40°C.

  SAE-grader används för indikering av motor- och växellådsolja.

  Flytpunkt
  Flytpunkten hänvisar till den lägsta temperatur som vätskan fortfarande är flytande vid. Under flytpunkten tjocknar smörjmedlet och kan inte flöda fritt.

  Flampunkt
  Flampunkten är den lägsta temperaturen vid vilken en olja-ång-luftblandning blir antändbar. Den fastställs genom gradvis upphettning av olja-ång-luftblandningen i en standard laboratoriebehållare tills blandningen antänds.

  Rättsligt meddelande    Integritetspolicy